1. Moscow

moscow

 

2. Saint Petersburg

Saint Petersburg

[isa_amp_and_regular_adsense]

 

3. Novosibirsk

Novosibirsk

 

4. Yekaterinburg

Yekaterinburg
Владислав Фальшивомонетчик/wikicommons

 

5. Nizhny Novgorod

Nizhny-Novgorod
A.Savin/wikicommons

 

6. Samara

Samara
Роман Rooney/wikicommons

 

7. Omsk

Omsk
Óðinn /wikicomnmons

[isa_amp_and_regular_adsense]

 

8. Kazan

Kazan
Айрат Хайруллин/wikicommons

 

9. Chelyabinsk

Chelyabinsk
YUkioSanjo /wikicommons

 

10. Rostov-on-Don

Rostov-on-Don
Irishka1990 /wikicommons